Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle workshops, in-company workshops, online trainingen en één op één coachingstrajecten die door Barbara Langendoen social media specialist worden aangeboden. Via de site www.barbaralangendoen.nlof door middel van het akkoord gaan met een offerte. Bij aanschaf van een of meerdere van deze producten of diensten ga je automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden.

 1. Definities
  1. Voor de leesbaarheid van deze algemene voorwaarden heb ik gekozen voor de “ik-vorm”. Waar “ik” staat wordt Barbara Langendoen social media specialist bedoeld. Gevestigd aan Opera 8, 5629NC in Eindhoven.
  2. Klant: De (rechts)persoon met wie ik een overeenkomst heb gesloten.
  3. Diensten: De door mij te verlenen diensten zoals aangeboden op www.barbaralangendoen.nl.
  4. Overeenkomst: De overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) tussen mij en de Klant op grond waarvan ik mijn diensten aan de Klant diensten verleen.
 2. Toepasselijkheid
  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die met mij zijn aangegaan.
  2. Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de Klant gehanteerde algemene voorwaarden.
  3. Klant gaat deze overeenkomst aan in de hoedanigheid van bedrijf. Klant kan geen beroep doen op het consumentenrecht en geniet geen bescherming zoals het herroepingsrecht.
  4. Ik kan de inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig wijzigen. Wijzigingen worden per e-mail bekendgemaakt en treden veertien (14) dagen na bekendmaking in werking, of op een andere datum die in de bekendmaking is vermeld.
  5. Indien de Klant de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de Overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden op te zeggen zonder dat ik tot vergoeding van kosten of schade kan worden gehouden. Het betaalde aankoopbedrag zal pro rato worden gerestitueerd.
  6. De meest actuele versie van de voorwaarden is vindbaar op mijn website www.barbaralangendoen.nl/algemene-voorwaarden.
 3. Totstandkoming overeenkomst
  1. De Overeenkomst tussen mij en de Klant komt tot stand bij verstrekken van betalingsgegevens door de Klant via telefoon, email of schriftelijk.
  2. De Klant dient bij het aangaan van de Overeenkomst de juiste en volledige (adres)gegevens te verschaffen welke aan de Klant worden gevraagd tijdens het registratieproces. Klant dient wijzigingen in deze (adres)gegevens zo spoedig mogelijk aan mij door te geven via hallo@barbaralangendoen.nl.
  3. Ik heb het recht zonder opgaaf van reden een potentiële Klant te weigeren.
  4. Na verstrekking van de betalingsgegevens kan de Overeenkomst door beide partijen binnen een wettelijke termijn van 14 dagen kosteloos en zonder opgaaf van redenen worden ontbonden.
  5. Ik en Klant zijn bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst schriftelijk of per e-mail te ontbinden zonder daarbij gehouden te zijn tot enige vergoeding van kosten of schade in de volgende gevallen; (a) indien de andere partij haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; (b) Klant (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend; (c) Klant onder curatele of bewind is gesteld, dan wel haar activiteiten staakt of liquideert.
 4. Annulerings- en wijzigingsvoorwaarden
  1. Coachingsgesprekken
   Deze kunnen maximaal 24 uur van tevoren kosteloos geannuleerd worden. Als het gesprek minder dan 24 uur van tevoren afgezegd wordt ben je 100% van het bedrag verschuldigd.
  2. Workshops
   a. Je kunt je deelname aan een workshop verplaatsen naar een andere al geplande datum. Dat is kosteloos mogelijk tot uiterlijk een maand voor aanvang van de workshop. Daarna wordt tussen een maand voor aanvang van de bijeenkomst en een week voor aanvang van de bijeenkomst 50% van het factuurbedrag in rekening gebracht. Binnen een week voor aanvang van de bijeenkomst wordt 100% van het deelnamebedrag in rekening gebracht. Je kunt wel iemand anders deel laten nemen. Dit dien je zelf te regelen en mij hierover te informeren.
   b. Wanneer een workshop door omstandigheden niet kan doorgaan zal ik elke deelnemer een ticket aanbieden voor een volgende gelijkwaardige workshop. Ik zal ervoor zorgdragen dat iedere deelnemer tijdig op de hoogte wordt gebracht van de nieuwe datum en locatie. 
   c. Indien de datum en/of locatie van een workshop wordt aangepast en de Klant is niet in de gelegenheid op de alternatieve datum, geeft dit de Klant geen recht op restitutie, wel op een ticket voor een gelijkwaardige workshop of binnen 12 maanden.
  3. In-company workshop
   a. Tot 30 dagen voor aanvang van een in-company workshop bedragen de annuleringskosten 20% van het factuurbedrag.
   b. Tussen 30 en 14 dagen voor aanvang van een in-company workshop bedragen de annuleringskosten 50% van het factuurbedrag.
   c. Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang tot de start van een in-company workshop bedragen de annuleringskosten 100% van het factuurbedrag.
   d. Mocht de datum van een in-company workshop gewijzigd moeten worden dan zullen we dat in goed overleg regelen, mits de nieuwe datum niet meer dan 30 dagen in de toekomst ligt. Wanneer de workshop meer dan 30 dagen uitgesteld wordt, dan reken ik daar een bedrag voor van 25% van de prijs van de workshop.
  4. Online trainingen
   a. Het kan voorkomen dat er geen goede match is tussen mij en de Klant, of dat het programma niet passend blijkt. Daarom geldt er een garantietermijn tot en met 30 dagen na aanvang van het programma.
   b. De Klant is in dat geval 30% van de kosten van het betreffende online programma verschuldigd.
   c. Alle ontvangen documenten en andere ontvangen zaken dienen na het annuleren te worden geretourneerd, teruggezonden of teruggegeven.
   d. De toegang tot de online omgeving en eventuele andere systemen, zal worden ontzegd. 
 5. Prijzen en betaling
  1. De genoemde prijzen op www.barbaralangendoen.nlzijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere belastingen of heffingen, tenzij anders vermeld.
  2. Ik hanteer een betaaltermijn van 14 dagen na factuurdatum zonder aftrek, verrekening of opschorting, tenzij anders is vermeld op de factuur.
  3. Indien Klant het verschuldigde bedrag niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de Klant, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien de Klant, na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven. De Klant zal naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins.
  4. Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst, ben ik, bij gebreke van tijdige betaling gerechtigd de Dienst op te schorten zonder jegens de Klant tot enige vergoeding van kosten of schade gehouden te zijn.
 6. Intellectueel eigendomsrechten 
  1. Ik heb de intellectueel eigendomsrechten op de inhoud van mijn website, van mijn workshops en online trainingen. Dat betekent dat je geen teksten of opdrachten kunt gebruiken in je eigen programma’s, blogs, artikelen, of op een andere manier (online) mag gebruiken of verspreiden.
 7. Klachten
  1. Mocht de Klant ontevreden zijn over een van de afgenomen diensten, moet de Klant me dit dan zo snel mogelijk laten weten. Dit kan via e-mail: hallo@barbaralangendoen.nl, dan zoeken we samen een oplossing.
  2. Wanneer de Klant een klacht meldt, blijft de verplichting tot betaling gewoon bestaan
 8. Aansprakelijkheid
  1. Wanneer de Klant een workshop of coachingsgesprek mist door overmacht zoals bijvoorbeeld ziekte, of een bijzondere situatie, dan heeft de Klant eenmalig de kans om deze in te halen.
  2. De klant is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van de trainingsdata en kan geen rechten ontlenen uit het feit dat deze data heeft gemist.
  3. Ik verzorg een elektronische nieuwsbrief waarin Klanten worden geïnformeerd over de ontwikkelingen van mijn Diensten en over Social media in het algemeen. Door het aanschaffen van een van mijn Diensten door De Klant ontvangt hij automatisch mijn nieuwsbrief. De Klant kan zich onderaan iedere nieuwsbrief uitschrijven.
  4. De Klant heeft de keuze om de opgedane kennis tijdens coachingssessies, workshops of tijdens een van de online programma’s, wel of niet toe te passen. Ik ben niet aansprakelijk voor de gevolgen van die keuze of hoe de Klant de kennis toepast, en mogelijke gevolgen of schade voor de Klant. 
  5. Ik ben alleen maar aansprakelijk bij een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming.
 9. Overmacht
  1. Ik ben niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant als ik daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor mijn rekening komt.
  2. Ik kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan heeft iedere partij het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 
  3. Als ik ten tijde van het intreden van overmacht mijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk ben nagekomen of deze zal kunnen nakomen, heb ik het recht om het reeds nagekomen apart te factureren. De Klant is verplicht deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
  4. In geval van overmacht zal ik me naar redelijkheid inspannen om de Klant desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.
 10. Toepasselijk recht
  1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 11. Overige bepalingen
  1. Ik heb te allen tijde het recht mijn Diensten stop te zetten, dan wel tijdelijk niet aan te bieden.
  2. Ik heb te allen tijde het recht om mijn workshop of coachingssessie qua tijd in te korten.
  3. Met levenslang wordt bedoelt: zo lang de Dienst aangeboden wordt.
  4. Toegang tot het programma is persoonlijk. Dus je mag je inloggegevens en de materialen uit het programma niet met anderen delen.